مرور رده

سوالات کمیسیون قضایی

سوالات کمیسیون قضایی (جلسه ۲۰۲)

سوالات کمیسیون قضایی (جلسه 202) جلسه دویست و دومین جلسه كميسيون ماهانه بررسي امور حقوقي و قضايي استان روز چهارشنبه تاریخ 4/5 /1396 ساعت 8 صبح با طرح پرسش های زير در محل مدیریت آموزش دادگستري کل  استان تهران برگزار خواهد شد.    …