تعرفه هزینه های دفاتر اسناد رسمی

پیرو بخشنامه ۹۰/۹۸۲۳۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۰ تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی که در اجرای ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مورد تجدید نظر قرار گرفته به شرح زیر ابلاغ و از تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ در کلیه دفاتر اسناد رسمی لازم الاجرا خواهد بود .

معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، اداره کل امور اسناد و سردفتران ، دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی ، ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان ها و ادارات ثبت وظیفه نظارت بر حسن اجرای این مصوبه را بر عهده خواهد داشت .

الف – اسناد مالی ( موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت ) 
یک : اسناد رهنی ، با حق استرداد و ذمه :

ردیف عنوان تعرفه
۱-۱ تا مبلغ ده میلیون ریال مقطوعاً ۶۰۰۰۰۰ ریال
۲-۱ تا مبلغ صد میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال ۷ در هزار
۳-۱ تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد صد میلیون ریال ۵ در هزار
۴-۱ تا مبلغ پانصد میلیون ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال ۳ در هزار
۵-۱ تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد پانصد میلیون ریال ۲ در هزار
۶-۱ تا مبلغ سه میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال ۱ در هزار
۷-۱ تا مبلغ شش میلیارد ریال نسبت به مازاد سه میلیارد ریال ۰.۷ در هزار
۸-۱ تا مبلغ ده میلیارد ریال نسبت به مازاد شش میلیارد ریال ۰.۵ در هزار
۹-۱ تا مبلغ بیست میلیارد ریال نسبت به مازاد ده میلیارد ریال ۰.۳ در هزار
۱۰-۱ تا مبلغ صد میلیارد ریال نسبت به مازاد بیست میلیارد ریال ۰.۲ در هزار
۱۱-۱ بیش از صد میلیارد ریال نسبت به مازاد صد میلیارد ریال ۰.۰۴ در هزار

 

دو : اسناد اموال منقول : (بهای وسایل نقلیه بر اساس قیمت های اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی)

ردیف عنوان تعرفه
۱-۲ تا مبلغ دو میلیون ریال مقطوعاً ۳۰۰۰۰۰ ریال
۲-۲ تا مبلغ ده میلیون ریال نسبت به مازاد دو میلیون ریال ۳۰ در هزار
۳-۲ تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال ۵ در هزار
۴-۲ تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال ۳ در هزار
۵-۲ بیش از مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال ۱ در هزار

 

سه : اسناد معاملات غیر منقول و پیش فروش ساختمان طبق ارزش معاملاتی و سایر اسناد مالی :

ردیف عنوان تعرفه
۱-۳ تا مبلغ دو میلیون ریال مقطوعاً ۶۰۰۰۰۰ ریال
۲-۳ تا مبلغ ده میلیون ریال نسبت به مازاد دو میلیون ریال ۱۵۰ در هزار
۳-۳ تا مبلغ پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال ۱۰۰ در هزار
۴-۳ تا مبلغ صد میلیون ریال نسبت به مازاد پنجاه میلیون ریال ۵۰ در هزار
۵-۳ تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد صد میلیون ریال ۳۰ در هزار
۶-۳ تا مبلغ پانصد میلیون ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال ۱۰ در هزار
۷-۳ تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد پانصد میلیون ریال ۴ در هزار
۸-۳ بیش از مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال ۲ در هزار

 

ب : اسناد غیر مالی ( موضوع ماده ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت )

ردیف عنوان تعرفه
۱ وکالتنامه هایی که برای فروش ملک و یا صلح سرقفلی نباشد ۵۰۰۰۰۰ ریال
۲ وکالتنامه هایی که برای فروش ملک و یا صلح سرقفلی باشد ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
۳ تنفیذ نامه ، رضایت نامه ، اقرار نامه ، تعهد نامه متمم قرارداد و اقاله ۵۰۰۰۰۰ ریال
۴ تقسیم نامه برای هر واحد تقسیم مال منقول نظیر خودرو و غیر منقول مانند زمین ، آب و قطعه تفکیکی ۵۰۰۰۰۰ ریال
۵ تعهدنامه دانشجویی که به نفع مراکز آموزش عالی یا آموزش و پرورش و صندوق های مربوط به آن ها تنظیم می شود ۲۰۰۰۰۰ ریال
۶ وقف نامه ۲۰۰۰۰۰۰ ریال
۷ وصیت نامه ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
۸ صلح دعاوی و قراردادهای غیر مالی ۶۰۰۰۰۰ ریال
۹ تعویض یا ضم وثیقه ۸۰۰۰۰۰ ریال
۱۰ سایر اسناد غیر مالی ۳۰۰۰۰۰ ریال

 

ج : سایر خدمات ثبتی

ردیف عنوان واحد تعرفه
۱ فک رهن یا فسخ سند ۴۰۰۰۰۰ ریال
۲ صدور اجراییه هر برگ A4 ۳۰۰۰۰۰ ریال
۳ صدور اخطاریه هر نفر ۱۰۰۰۰۰ ریال
۴ امور مربوط به قبوض سپرده هر برگ ۱۰۰۰۰۰ ریال
۵ تهیه رونوشت از ثبت دفتر هر برگ ۲۰۰۰۰۰ ریال
۶ تصدیق مطابقت رونوشت و فتوکپی با اصل هر برگ ۱۰۰۰۰ ریال
۷ تصدیق مطابقت رونوشت و فتوکپی با اصل از اسناد و مدارک دفترخانه هر برگ ۵۰۰۰۰ ریال
۸ تصدیق مطابقت فتوکپی با اصل اسناد مالکیت ( موضوع بند ۲۹۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی ) در صورتی که توسط ذینفع تهیه گردد هر برگ ۲۰۰۰۰ ریال
۹ صدور گواهی علت عدم ثبت سند ( موضوع بند ۸۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی ) ۳۰۰۰۰۰ ریال
۱۰ ثبت عزل یا استعفای وکیل و فسخ در حاشیه سند و ملاحظات ثبت دفتر ۲۰۰۰۰۰ ریال
۱۱ گواهی امضا هر امضا ۲۰۰۰۰۰ ریال
۱۲ استعلام از سازمان ثبت یا سایر ادارات و پاسخ به استعلامات هر نسخه ۱۰۰۰۰۰ ریال

 

تبصره ۱ – پرداخت حق التحریر ، قیمت اوراق ، قبوض اقساطی و هزینه پست ، بالمناصفه به عهده طرفین است مگر اینکه توافق دیگری در این خصوص به عمل آمده باشد یا یک طرف تمام آن را بپردازد .

تبصره ۲ – در صورتی که متعهد سند بیش از ۲ نفر باشند به ازای هر نفر اضافه ۱۰۰۰۰۰ ریال به حق التحریر سند اضافه می شود .

تبصره ۳ – چنانچه سند در بیش از یک برگ تنظیم شود به ازای هر برگ اضافی ۱۰۰۰۰۰ ریال به حق التحریر سند افزوده می شود ، مگر در صورتی که اضافه شدن برگ های سند در نتیجه افزایش متعهدین ، منطبق با تبصره ۲ باشد .

تبصره ۴ – حق التحریر وکالت فروش وسایل نقلیه ، مطابق حق التحریر سند انتقال مالکیت آن می باشد .

تبصره ۵ – اسناد اشخاص بی بضاعت با تایید کانون سردفتران و دفتریاران بدون دریافت حق التحریر ، تنظیم و ثبت می گردد . نحوه تقسیم اسناد مزبور و چگونگی نظارت بر اجرای آن به موجب دستورالعملی است که به تصویب هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز خواهد رسید .

تبصره ۶ – تعرفه های مقرر در این بخشنامه تا تصویب تعرفه جدید ، هر یک سال پس از اجرا به میزان ده درصد افزایش می یابد .

تبصره ۷ – دفاتر اسناد رسمی کلیه مبالغ موضوع این تعرفه را از طریق شبکه بانکی و به وسیله سامانه پرداخت الکترونیکی ( مستقر در دفترخانه ) دریافت می نمایند .

این مطالب را از دست ندهید....

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.