مرور برچسب

پرونده شخصیت متهم

بخشنامه تشکیل پرونده شخصیت متهم

بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۸۲۹۰۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «تشکیل پرونده شخصیت متهم» شماره۱۰۰ /۹۰۰۰                             ۱۳۹۸/۶/۲۶ جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه…