مرور رده

فضای مجازی

اصول راهبردی مواجهه نظام اسلامی با فضای مجازی

پیشنهاد الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی است که نام آن را «الگوی شش ضلعی» گذاشته‌ ام. برای ارائه این بحث، ابتدا یک بحث مقدماتی در باب اهمیت فوق العاده فضای مجازی و نسبت آن با انقلاب اسلامی دارم؛ سپس اصول راهبردی جمهوری اسلامی…