مرور رده

وب نوشت

عدالت و شفافیت

یک. آشفتگی سیاسی و اقتصادی امروز کشور را می‌ توان در استفاده ابزاری از مفاهیم عدالت و آزادی برای رسیدن به قدرت توسط جریان ‌های سیاسی دانست. آنچه امروز در عرصه اجتماعی کشور دیده می‌شود، نتیجه قدرت‌طلبی است؛ قدرت باید لازمه اعمال مفاهیمی چون…