آدرس و شماره تلفن مجتمع های قضائی و مراجع تجدید نظر و فرجام خواهی

مجتمع های قضائی

مراجعه کننده گرامی
این صفحه صرفا جهت اطلاع رسانی بوده و ما هیچ اطلاعی از تغییر آدرس،‌ شماره تلفن و یا درستی اطلاعات زیر نداریم.
لطفا در این خصوص تماس نگیرید.

نام مجتمع قضائی آدرس
مجتمع قضائی امام خمینی (مرکزی)حوزه ریاست کل دادگستری استان تهران

قائم مقام رئیس دادگستری کل استان تهران در طبقه سوم مجتمع امام خمینی

هیات نظارت ارزیابی طبقه همکف

واحد نظارت پیگیری طبقه سوم

دفتر کل دادگستری استان تهران طبقه سوم ضلع جنوبی

خ ۱۵ خرداد, نبش خ داورتلفن:

۳-۳۳۹۱۲۹۸۳- ۳۳۱۱۱۴۰۲-۳۳۹۱۷۰۰۱

۳-۳۳۹۹۱۲۴۱۰-۳۳۹۰۰۹۷۳

فاکس:

-۳۳۹۱۰۹۲۹- ۳۳۹۶۴۷۴۴-۵۵۶۴۹۳۰۰

مجتمع قضائی عدالت (مجتمع الکترونیکی)(حقوقی-کیفری- خانواده)

در این مجتمع قضائی شعب ۱۰۶ الی ۱۱۲ به دعاوی کیفری و داد سرای مستقر در مجتمع عدالت و شعب ۱۰۷۴ و ۱۰۷۲ به امور حقوقی وشعبه ۲۷۶ به دعاوی خانواده رسیدگی می کند. . شعب ۱۰۵۲ الی ۱۰۵۴ از مجتمع صدر به این مجتمع منتقل شده اند.

در این مجتمع به دعاوی حقوقی و کیفری منطقه ۱ و ۳ شهرداری یا شمیران رسیدگی می شود.

آدرس:میدان تجریش, انتهای خ فنا خسرو(ثبت سابق), پ ۷۳, تلفن: ۲۲۷۲۷۴۶۲ و ۲۲۷۲۷۴۸۰
مجتمع قضائی شهید بهشتی(حقوقی)در این مجتمع قضائی از شعب ۱ تا ۴۵ و ۱۰۵۹ و ۱۰۶۰ دادگاه های حقوقی مستقر هستند.

در این مجتمع به دعوایی حقوقی مناطق ۳, ۶, ۷, ۱۱ و ۱۲ شهرداری رسیدگی می نماید.

ادراه ورشکستگی در این مجتمع مستقر می باشد.

پرونده های شعب ۱ تا ۱۰ و ۱۴ و ۱۶ و ۴۸ مجتمع قضائی امام خمینی (ره) و ۱۰۱, ۱۰۳, ۱۰۶ و ۱۰۹ مجتمع قضائی ولیعصر و ۲۰۱, ۲۰۲, ۲۰۳, ۲۰۵, ۲۰۷, ۲۰۹, ۲۱۱, ۲۱۳, ۲۱۴, ۲۱۶, ۲۲۲, ۲۲۶ و ۲۲۷ مجتمع قضائی بهشتی به مجتمع قضائی بهشتی منتقل و مطرح رسیدگی می باشد.

اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی میرداماد, امام خمینی (ره) و قدوسی به این مجتمع منتقل گردید.

شعبه ۴۵ در اداره سرپرستی مستقر می باشد.

آدرس:م فردوسی, خ سپهبد قرنی, تقاطع سمیه, تلفن۹- ۸۸۸۹۵۹۹۴ و ۸۸۸۹۲۸۴۳ و ۸۸۸۹۸۰۰۵ فاکس ۸۸۸۹۸۰۰۸
مجتمع قضائی شهید صدر(حقوقی)در این مجتمع از شعب ۸۵ تا ۹۱ و ۱۱۶ تا ۱۲۵ دادگاه های حقوقی مستقر می باشند.

در این مجتمع در طبقه دوم شعب ۳۶, ۳۷, ۴۰ در طبقه سوم شعب ۳۹ الی ۴۴ و ۸۶ الی ۹۰ و دفتر حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهران مستقر می باشد. شعب ۱۰۵۶ در شعبه ۱۰۵۲ادغام و شعبه ۱۰۵۸ در شعبه ۱۰۵۳ ادغام و شعبه ۱۰۶۱ در شعبه ۱۰۵۴ ادغام و در نهایت شعب ۱۰۵۲ , ۱۰۵۳ و ۱۰۵۴ در دادسرای ناحیه ۱ شمیران مستقر در مجتمع قضائی عدالت منتقل شده و شعب ۱۰۵۷ , ۱۰۵۹ و ۱۰۶۰ به مجتمع شهید بهشتی منتقل شده است.

این مجتمع به دعوایی حقوقی مناطق ۱, ۴, ۸ و ۱۳ شهرداری رسیدگی می نماید.

پرونده های شعب ۵۰۴, ۵۰۷, ۵۱۱, ۵۱۳, ۵۱۵ مجتمع قضائی شمیران و ۶۰۱, ۶۰۲, ۶۰۵ و ۶۱۰ مجتمع قضائی رسا لت و ۷۰۲, ۷۰۳, ۷۱۲ مجتمع قضائی نارمک به این مجتمع ارسال و مطرح رسیدگی می باشد.

اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی شمیران, رسالت و نارمک به این مجتمع منتقل گردید.

آدرس:خ استاد مطهری, خ میرعماد, جنب فرمانداری تهران, تلفن ۸۸۷۵۹۷۸۲ و ۸۸۷۵۹۷۸۰ و ۳۰-۸۸۷۵۰۰۲۱
مجتمع قضائی شهید محلاتی(حقوقی و کیفری)در این مجتمع از شعب ۱۴۶ تا ۱۵۶ و ۱۷۶ تا ۱۸۶ و ۱۱۲۳ تا ۱۱۲۹ دادگاه های حقوقی و کیفری مستقر می باشند. .

این مجتمع به دعوایی حقوقی مناطق ۴ , ۱۵, ۱۶, ۱۷, ۱۸ و ۱۹ و دعوایی کیفری مناطق ۴ و ۱۵ رسیدگی می نماید.

پرونده های شعب ۸۰۱ تا ۸۱۷ مچتمع قضائی محلاتی سابق و ۹۰۲, ۹۰۶, ۹۰۸, ۹۱۳ مجتمع قضائی بعثت و ۱۰۰۱, ۱۰۰۲, ۱۰۰۳, ۱۰۰۵, ۱۰۰۷, ۱۰۱۰ مجتمع قضائی مطهری به این مجتمع ارسال و مطرح رسیدگی قرار می گیرد.

اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی بعثت و مطهری به این مجتمع منتقل گردیده است.

آدرس:خ نبرد, بلوار محلاتی, بلوار ابوذر, مابین پل چهارم و پنجم , تلفن ۳۳۸۰۹۹۹۵ و ۳۳۸۱۳۷۱۹ و ۳۳۸۰۰۰۳۰ و ۳۳۸۰۹۹۹۳ و ۳۳۸۰۰۸۳۶
مجتمع قضائی مفتح(حقوقی)در این مجتمع از شعب ۲۰۶ تا۲۲۴ دادگاه های حقوقی مستقر هستند.

در این مجتمع به دعوایی حقوقی مناطق ۲, ۵, ۹ و ۱۰ شهرداری رسیدگی می نماید.

پرونده های شعب ۱۱۰۱, ۱۱۰۲, ۱۱۰۳, ۱۱۰۹ و ۱۱۱۴ مجتمع قضائی هاشمی و ۱۲۰۵, ۱۲۰۶, ۱۲۰۷, ۱۲۰۸, ۱۲۱۰, ۱۲۱۵, ۱۲۱۶, ۱۲۱۸ مجتمع قضائی صادقیه و ۱۳۰۳, ۱۳۰۵, ۱۳۰۶, ۱۳۰۹, ۱۳۱۲ و ۱۳۱۶ مجتمع قضائی قدس به این مجتمع ارسال و مطرح رسیدگی قرار می گیرد.

اجرای احکام مدنی مجتمع های قضائی هاشمی, صادقیه و قدس به این مجتمع منتقل گردیده است

آدرس:خ قدس, نرسیده به بلوار کشاورز, پ۸۷

تلفن:

۹-۸۸۹۸۰۳۴۷ و

۲-۸۸۹۸۰۳۵۱ و ۸۸۹۸۰۳۵۵

ظاهرا این مجتمع به ۳ راه آذری انتقال یافته است.

تلفن:

۶۶۶۴۰۶۲۰-۹

آدرس:

میدان شمشیری خیابان جرجانی پلاک ۲۰

مجتمع قضائی ولیعصر (عج)(کیفری)در این مجتمع از شعب ۱۰۰۲ تا ۱۰۲۳ مستقر می باشند و شعبه ۱۰۲۴ در دادسرای ناحیه ۱۹ مستقر می باشند.

این مجتمع به دعوا یی کیفری مناطق ۱۱ و ۱۲ شهرداری رسیدگی می نماید.

شعبه ۱۰۲۴ ویژه دعاوی پزشکی, شعبه ۱۰۰۲ ویژه دعاوی مربوط به مواد غذائی, شعبه ۱۰۱۷ ویژه سرقت و شعبه ۱۰۱۸ ویژه چک می باشد.

پرونده های شعب ۱۱, ۱۲, ۱۳, ۱۵, ۱۷ تا ۲۹, ۳۲, ۳۴ تا ۳۷ مجتمع قضائی امام خمینی (ره) و ۱۰۲, ۱۰۴, ۱۰۵, ۱۰۷, ۱۰۸, ۱۱۰ تا ۱۱۸ مجتمع قضائی ولیعصر به این مجتمع ارسال و مطرح رسیدگی قرار می گیرد.

آدرس:خ استاد مطهری, خ کوه نور, خ ۷, پ۴۳

تلفن:

۸۸۷۳۲۸۴۴- ۸۸۷۳۷۴۳۰-۸۸۷۳۰۴۸۹

۸۸۷۳۰۴۴۹ و ۸۸۷۳۸۳۴۶

مجتمع قضائی شهید مدرس (کیفری)در این مجتمع شعب ۱۰۷۸ الی ۱۰۸۲ و ۱۰۸۷ و ۱۱۰۳ الی ۱۱۰۶ مستقر می باشند. شعبه ۱۰۸۳ در مجتمع کارکنان دولت و ۱۰۸۴ در دادسرای ناحیه ۲۱ و ۱۰۸۵ در دادسرای ناحیه ۴ و ۱۰۸۶(۶۲۵قدیم) در دادسرای ناحیه ۲۶ و ۱۰۸۸ و ۱۰۸۹ در دادسرای ناحیه ۲۱ مستقر می باشند.

این مجتمع به دعوا یی کیفری مناطق ۱, ۴, ۸ و ۱۳ شهرداری رسیدگی می نماید.

شعبه ۱۰۸۶ جدید (۶۲۵ قدیم) در مجتمع قضائی بومهن مسقر است.

پرونده های مربوط به شعب ۱۵۰۲ الی ۱۵۱۳ مجتمع قضائی ارشاد سابق در شعبه ۱۰۸۷ رسیدگی می شود.

پرونده های شعب ۵۰۱, ۵۰۲, ۵۰۳, ۵۰۵, ۵۰۶, ۵۰۸, ۵۰۹, ۵۱۰, ۵۱۲, ۵۱۴, ۵۱۶ و ۵۱۷ مجتمع قضائی شمیران و ۶۰۳, ۶۰۴, ۶۰۷, ۶۰۹, ۶۱۱ تا ۶۲۵ مجتمع قضائی رسالت و ۷۰۱, ۷۰۴, ۷۰۵, ۷۰۷ تا ۷۱۵ مجتمع قضائی نارمک و ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۷ و ۱۴۰۹, ۱۴۱۱ و ۱۴۱۲ مجتمع قضائی کارکنان دولت به این مجتمع ارسال و مطرح رسیدگی می باشد.

آدرس:خ دماوند, بعد از سبلان, اول وحیدیه, (محل استقرار مجتمع قضائی نارمک سابق)

تلفن:

۶-۷۷۸۱۹۳۱۴

مجتمع قضائی بعثت جدید(کیفری-حقوقی)در این مجتمع از شعب ۱۱۴۲ الی ۱۱۴۸ و ۱۱۵۵, ۱۱۵۶, ۱۱۵۸, ۱۱۵۹ و ۱۷۷ ,‌۱۷۶ , ۱۸۱, ۱۸۳, ۱۸۷, ۱۸۸ کیفری مستقر می باشند.

در این مجتمع شعبه ۱۷۷, ۱۷۶, ۱۸۱, ۱۸۳, ۱۸۷ و ۱۸۸ شعب حقوقی می باشند.

این مجتمع به دعوایی کیفری وحقوقی مناطق ۱۶ و ۱۹ شهرداری رسیدگی می نماید.

– شعب ۱۱۴۹ تا ۱۱۵۳ در مجتمع قضائی مطهری (یافت آباد) مستقر می باشند.

– شعب ۱۱۵۴ تا ۱۱۵۸ در ساختمان دادسراهای هاشمی مستفر می باشند.

پرونده های شعب ۹۰۱, ۹۰۳, ۹۰۴, ۹۰۵, ۹۰۷, ۹۰۹ تا ۹۱۲, ۹۱۴, ۹۱۵ مجتمع قضائی بعثت قدیم در این مجتمع مطرح رسیدگی می باشد.

آدرس:ضلع شمالی ترمینال جنوب, تلفن ۵۵۶۶۲۲۷۶- ۵۵۶۵۲۸۱۲-۵۵۶۶۷۵۳۸

۵۵۳۲۱۵۲۰-۵ و ۹-۵۵۳۱۱۷۹۶ و ۳-۵۵۳۲۵۱۸۰

مجتمع قضائی قدس(کیفری)در این مجتمع از شعب ۱۱۶۲ الی ۱۱۶۵ و ۱۱۶۷ الی ۱۱۶۹ و ۱۱۷۷ الی ۱۱۸۱ دادگاه های کیفری مستقر می باشند. شعبه ۱۱۶۶ در دادسرای ناحیه ۱۰ (هاشمی) و ۱۱۷۰ الی ۱۱۷۵ در دادسرای ناحیه ۵ و ۱۱۷۶ در دادسرای ناحیه ۲ مستقر می باشند.

این مجتمع به دعاویی کیفری مناطق ۲ و ۵ شهرداری رسیدگی می کند.

شعب ۱۱۶۱ (۳۰ قدیم) و ۱۱۷۶ (۳۱ قدیم) در شهرک آزمایش (مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی) مستقر خواهند بود.

پرونده های شعب ۱۱۶۱ و۱۱۷۶ مجتمع قضائی امام خمینی (ره) و ۱۱۰۴ تا ۱۱۰۸ و ۱۱۱۰ تا ۱۱۱۳, ۱۱۱۵ تا ۱۱۱۷ مجتمع قضائی هاشمی و ۱۲۰۶, ۱۲۰۳, ۱۲۰۴, ۱۲۰۹, ۱۲۱۱ تا ۱۲۱۴ و ۱۲۱۷ مجتمع قضائی صادقیه و ۱۳۰۱, ۱۳۰۲, ۱۳۰۴, ۱۳۰۷, ۱۳۰۸, ۱۳۱۰, ۱۳۱۳,۱۳۱۱, ۱۳۱۵,۱۳۱۴ مجتمع قضائی قدس به این مجتمع ارسال و مطرح رسیدگی می باشد.

آدرس:بلوار اشرفی اصفهانی, بالاتر از میدان پونک, نبش نیایش, تلفن

۸-۴۴۴۲۹۳۵۴ و ۴۴۴۲۹۳۵۱

مجتمع قضائی شهید فهمیده (ویژه کیفری اطفال)در این مجتمع از شعب ۱۱۸۳ تا ۱۱۸۹ دادگاه کیفری اطفال مستقر می باشند.

پرونده هایی که موضوع آنها جرائم اطفال است به دادگاه ویژه اطفال ارسال می شود.

منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود.

با توجه به مفاد ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در غیر امور مالی می باشد مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده و سفه (عدم رشد) او ثابت نشده می تواند در هر نوع امور مربوط به خود جز در امو مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است دخالت نماید و با این کیفیت صغیری که به سن بلوغ رسیده می تواند شکایت کیفری نماید و دادسرا مکلف به قبول و رسیدگی آن است ولی در صورتی که موضوع شکایت کیفری متضمن مطالبه مال از قبیل دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد محکوم به مال بایستی تحویل ولی یا قیم شاکی گردد. (بهن کشاورز, محشای احیاء دادسرا, ص ۱۴۲, نظریه مشورتی شماره ۲۰۶۸/۷- ۲۲/۴/۱۳۶۵).

جرائم اطفال مستقیما در دادگاه ویژه اطفال رسیدگی می شود. در جرائم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده (۴۳) (ق.آ. د. ک) توسط دادرس و یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می گیرد. دادگاه کلیه وظایفی را که برابر قانون برعهده ضابطین می باشد راسا به عمل خواهد آورد.

اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاه های عمومی مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن شعب نمی باشد.

آراء رسیدگی کننده به جرائم اطفال برابر مقررات مربوطه قابل تجدید نظر می باشد.

آدرس:اول اتوبان تهران-کرج, نرسیده به عوارضی قدیم خ آزادگان, پ۱۴۴ تلفن: ۸-۴۴۰۶۴۴۶۷

۶- ۴۴۴۰۶۱۱۱

مجتمع قضائی شهید باهنر(رسالت)(حقوقی وخانوادگی)در این مجتمع به دعاوی حقوقی و خانوادگی رسیدگی می شود. شعبه ۸۵, ۹۱ , ۱۱۶ الی ۱۲۵ و شعب ۲۸۱ الی ۲۸۶ به امور خانواده رسیدگی می کنند.

در این مجتمع به دعاوی حقوقی و خانوادگی مناطق ۴ و ۸ شهرداری رسیدگی می شود.

آدرس:تهران پارس, بزرگراه شهید باقری , تقاطع شهید باقری و خ شهید عباس پور (وفادار), نرسیده به فلکه چهارم تهرانپارس تلفن:

۹-۷۷۰۵۵۶۳۰

مجتمع قضائی ارشاد(کیفری)این مجتمع پرونده های مربوط به مقابله با تهاهجم فرهنگی در تهران بزرگ را مورد بررسی و رسیدگی قرار می دهد.

در این مجتمع قضائی شعب ۱۵۰۱ تا ۱۵۲۰ دادگاه های عمومی کیفری مستقر هستند. شعبه ۱۰۸۴ و ۱۰۸۸ و ۱۰۸۹ در این دادسرا مستقر می باشند.

پرونده های مربوط به مقابله با تهاجم فرهنگی در تهران بزرگ در این مجتمع مورد رسیدگی قرار می گیرد.

آدرس:خ شهید بهشتی, ابتدای خ احمد قصیر, جنب بیمارستان آسیا, تلفن: ۷۴-۸۸۷۳۲۱۶۹
مجتمع قضائی خانواده (۱)در این مجتمع قضائی شعب ۲۳۱ الی ۲۴۵ و ۲۴۹ الی ۲۵۷ دادگاه های حقوقی خانواده مستقر می باشند.

به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امور زناشوئی و دعاوی خانوادگی از قبیل دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و یا بر اشخاص واجب النفقه و حضانت در این مجتمع رسیدگی می شود. شعبه ۲۴۶ مربوط به شاهد در مجتمع محلاتی دادگاه شاهد مستقر می باشد و شعبه ۲۴۷ و ۲۴۸ در دادسرای ناحیه ۲۵(امور سرپرستی) مستقر می باشد.

در این مجتمع به دعاوی خانوادگی در مناطق ۷, ۹, ۱۰, ۱۱, ۱۳, ۱۴, ۱۵, ۱۶, ۱۷, ۱۸, ۱۹ و ۲۱ شهرداری رسیدگی می شود.

شعب ۲۴۷ و ۲۴۸ در دادسرای امور سرپرستی مستقر می باشد. دادگاه های خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضائی زن که دارای پایه قضائی است اقدام به رسیدگی نموده و نظر مشورتی آنان قبل از صدور حکم توسط رئیس دادگاه اخذ خواهد شد.

در این مجتمع قضائی شعب ۱۷۰۱ تا ۱۷۳۰ دادگاه های عمومی مستقر هستند.

آدرس:اتوبان شهید محلاتی, نبرد جنوبی- جنب آتش نشانی و شهرداری

تلفن: ۸-۳۳۰۰۹۱۱۳ و ۳۳۰۰۴۱۴۱و ۳۳۰۰۹۱۲۹

مجتمع قضائی خانواده (۲)در این مجتمع قضائی شعب ۲۶۱ الی ۲۶۸ دادگاه های حقوقی خانواده مستقر می باشد. کلیهاختلافات مدنی ناشی از امور زناشوئی و دعاوی خانوادگی از قبیل دعاوی مربوط به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و یا بر اشخاص واجب النفقه و حضانت در این مجتمع رسیدگی می شود.

در این مجتمع به دعاوی خانوادگی در مناطق ۲ و ۵ و ۶ شهرداری رسیدگی می شود.

آدرس:خ ولیعصر- ضلع شمال شرقی میدان ونک

تلفن: ۸۸۷۹۸۲۷۱

۲-۸۸۷۷۳۶۳۱

فکس: ۸۸۷۹۸۲۱۷

مجتمع ویژه امور اقتصادی (۲۲)این دادسرا رسیدگی به جرائم و دعاوی اقتصادی کلان را برعهده دارد. در این دادسرا شعبه ۱ و ۲ و ۳ دادیاری و شعب ۲, ۳, ۴, ۵ , ۶ و ۷ بازپرسی و شعبه ۲۸۷ حقوقی و شعب ۱۱۹۱ و ۱۱۹۲ و ۱۱۹۳ جزائی, شعب ۳۸ دادگاه انقلاب, شعبه ۱۱۳ کیفری استان, شعبه ۶۹ دادگاه تجدید نظر, شعبه دیوان عالی کشور و اداره کل کاشف مستفر می باشد. آدرس:خ انقلاب, حد فاصل چهارراه کالج و چهارراه ولیعصر
اداره سرپرستی دادگستری تهرانیکی از مراکز مهم دادگستری تهران اداره امور سرپرستی می باشد که وظیفه آن رسیدگی به امور محجورین (صغار, سفیه, مجنون) و ا موال بلاوارث است.

۲ شعبه به شماره های ۱۷۱۷ و ۱۷۱۸ شعب مجتمع قضائی خانواده در این مجتمع مستقر هستند. به پرونده های مربوط به خانواده های بی سرپرست رسیدگی می کنند.

آدرس:خ کریم خان زند, ابتدای خ ایرانشهر شمالی,

تلفن: ۸- ۸۸۸۷۵۵۸۶

مجتمع قضائی شهید مطهری(حقوقی وکیفری)در این مجتمع شعب ۱۷۸ الی ۱۸۰ ,‌۱۸۲ , ۱۸۴,‌۱۸۶ و شعب ۱۱۴۱, ۱۱۴۹ الی ۱۱۵۳ مستقر می باشند. شعب ۱۱۵۴ و ۱۱۵۷ در دادسرای ناحیه ۲۷ و ۱۱۶۱ در دادسرای ناحیه ۹ مستقر می باشند.

در این مجتمع دعاوی حقوقی و کیفری مناطق ۱۷ و ۱۸ شهرداری رسیدگی می گردد.

آدرس:یافت آباد, بلوار معلم, بعد از میدان الغدیر, پ ۱۲۶

تلفن: ۷۳-۶۶۲۲۴۴۶۸

مراجع تجدید نظر و فرجام خواهی

نام مرجع آدرس
دادگاه تجدید نظر استان۴۲ شعبه دارد و شعبه ۳ الی ۹ در طبقه سوم ضلع غربی, شعبه ۱ و ۲ طبقه سوم ضلع شرقی, شعبه ۱ الی ۱۳ طبقه دوم ضلع شرقی,‌شعب ۲ و ۱۴ طبقه دوم ضلع غربی و شعبه ۳۲ در طبقه دوم ضلع جنوبی و شعب ۲۲, ۲۴, ۳۹ و ۴۰ طبقه اول ضلع شرقی و شعب ۲۵, ۲۷, ۲۸, ۲۹ , ۳۰, ۳۱, ۳۲ طبقه اول ضلع غربی و شعبه ۲۶ طبقه اول ضلع جنوبی,‌شعبه ۲۳ و ۴۲ طبقه همکف ضلع غربی و شعب ۳۴, ۳۵, ۳۷ و ۳۸ طبقه همکف ضلع شرقی و واحد حمایت از ایثارگران طبقه همکف ضلع جنوبی مستقر می باشند. به استثنای شعبه ۲۱ و ۳۶ که مستقر در دادگاه انقلاب می باشند. مجتمع قضائی امام خمینی, ضلع شمالی ساختمان ۳۳۹۸۲۳۰۱فکس: ۳۳۱۱۴۱۳۲
شعب تشخیص (۱۳ شعبه) خ خیام, کاخ دادگستری, طبقه سوم, ضلع جنوبی

دادگاه های کیفری استان تهران

آدرس دادگاه های کیفری استان تهران
مستقر در طبقه اول و دوم مجتمع قضائی امام خمینی (ره)تلفن: ۳۳۹۱۶۰۹۸ و فکس: ۳۳۹۱۶۰۲۴ دادگاه کیفری استانشعبه ۷۱ (قتل) , ۷۲ (منافی عفت لواط و زنا) , ۷۴ (قتل) , ۷۶ (جرایم مطبوعاتی ) , ۷۷ (لواط) , ۷۸ (جرایم مطبوعاتی) , ۷۹ ( جرایم قضات, وزراء, نمایندگان مجلس) , ۸۰ (لواط و زنا) مستقر می باشند و به برخی از موارد کشوری و کیفری استان تهران را رسیدگی می نماید.
این مطالب را از دست ندهید....

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.