تقاضاي استمهال چيست، با تشريح مواد مرتبط

مطابق قانون هر چيزي كه ماليت داشته باشد و قابل تملك نيز باشد مي توان مهر قرار داد.از طرفي ديگر همين كه عقد نكاح واقع شد زن مالك مهر مي شود و اين اجازه را خواهد داشت تا مهريه خود را از همسرش مطالبه نمايد و يا آنكه هر تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد. به عبارتي ديگر بايد بيان داشت كه مهريه از جمله حقوق قانوني زوجه مي باشد كه زوج را در برابر زوجه مشغول الذمه (مديون)مي گرداند. لذا ديني است بر دوش زوج كه همواره در مقابل آن تكليف به پرداخت برايش وجود خواهد داشت.


اما آنچه را كه بايد بدان توجه داشت اين مطلب باشد كه درست است مهريه از جمله حقوق قانوني زوجه مي باشد اما اين امر به معناي عدم امكان صرفنظر كردن از مطالبه مهريه يا بخشش مهريه نخواهد بود،چه اينكه اصولا هر حقي قابل اسقاط يا گذشت كردن مي باشد.مهريه هم از جمله حقوقي است كه زوجه خواهد توانست از اخذ آن خودداري يا صرفنظر نمايد. مانند زني كه مهريه خود را به همسرش مي بخشد،كه بايد گفت اين امر صحيح مي باشد.


از طرفي ديگر بايد بيان داشت كه براي زوجه همواره امكان مطالبه مهريه از زوج وجود خواهد داشت،البته اين مطالبه و تشريفات آن و تاديه مهريه،مطابق قانون جديد نحوه اجراي محكوميت هاي مالي دستخوش تغيرات خاصي گرديده است كه بعدا به طور مفصل بدان خواهيم پرداخت.


علي اي حال حق مطالبه مهريه همواره براي ذي نفع آن وجود خواهد داشت،ولو آنكه زوجه در قيد حيات نباشد.به عبارتي ديگربا فوت زوجه حق مطالبه مهريه مانند هر حق مالي ديگر به وراث وي منتقل خواهد شد.از همين روي وراث زوجه مي توانند بعد از فوت زوجه به قائم مقامي از وي مهريه زوجه متوفي را از زوج مطالبه نمايند.


اين در حالي است كه زوج نمي تواند از تاديه مهريه زوجه متوفاي خود به ورثه وي به هربهانه اي امتناع ورزد.مگر آنكه مهريه به سببي از اسباب قانوني مانند بخشش آن توسط زوجه يا دريافت آن پيش از فوت، وجود نداشته باشد.بنابراين بايد گفت كه دين ناشي از مهريه از جمله ديون ممتازه مي باشد و حتي در صورت وجود ديون متعدد يا حتي فوت وي،باز هم تاديه مهريه زوجه بر ساير ديون مقدم مي باشد.


پس همانطور كه گفته شد حقوق اشخاص همواره مورد توجه و حمايت قانون گذار بوده است ولو آنكه آنها در قيد حيات نباشند،از همين روي وراث زوجه با تنظيم دادخواست مطالبه طلب(مهريه زوجه متوفي)،به نسبت سهم الارث خود به طرفيت زوج،حقوق قانوني زوجه متوفي را مطالبه نمايند.گفتني است كه ورثه زوجه مي بايست مداركي همچون گواهي حصر وراثت و عقدنامه زوجه را نيز به پيوست دادخواست خود،تقديم دادگاه نمايند.

این مطالب را از دست ندهید....

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.