فهرست بیماری های مانع استخدام قضات

کليه مبتلايان به عدم كفايت رشد و نمو جسماني و همچنين بيماري هايي كه موجب ناتواني در انجام وظايف محوله در امر قضاوت است از قبيل موارديكه در ۱۶ دسته به شرح ذيل آمده ازجمله موارد منع استخدام قضات مي باشد.

ذكراين نكته ضروري است كه بيماريهاي عنوان شده در اين ۱۶ دسته با امكان اداي وظايف داوطلبان در امر قضاوت منافات داشته و در آن دسته از بيماريها كه زير آن خط كشيده شده ، تصميم گيري در خصوص چنين مغايرتي در فرد مبتلا ، با كميسيون گزينش قضات مي باشد.

۱-غدد مترشحه داخلي و متابوليسم

 1. آكرومگالي با تغيير شكل ظاهري و اختلالات هورموني.
 2. ژيگانتيسم با تغيير شكل ظاهري و اختلالات هورموني.
 3. كوشينگ با تغيير شكل ظاهري و اختلالات هورموني.
 4. ديابت بي مزه ناشي از تومورها يا اعمال جراحي هيپوفيز.
 5. پركاري و كم كاري كلي هيپوفيز.
 6. بيماريهاي بدخيم تيروئيد.
 7. كم كاري پاراتيروئيد.
 8. پركاري راجعه پاراتيروئيد
 9. سرطان هاي بدخيم فوق كليه.

۱۰- ديابت تيپ I

۱۱- ديابت تيپ II كه منجر به عوارض حاد يا مزمن شده باشد.

۱۲- بيماريهاي متابوليك ناتوان كننده مثل ويلسون- هموكروماتوز- انسولينوما و …

۱۳- چاقي و لاغري مفرط (۴۰> BMI ، ۱۵ BMI).

۲- جراحي و مغز و اعصاب

 1. معايب بارز ستون فقرات از جمله انحرافات ستون فقرات.
 2. انواع فتق ديسك بين مهره اي كه عليرغم عمل جراحي علائم باليني و راديولوژيكي آن باقيمانده باشد.
 3. شكستگي هاي ستون مهره ها با ايجاد اختلال عملكرد.
 4. شكستگي ستون مهره ها كه تحت عمل جراحي قرار گرفته باشد.
 5. تومورهاي مغزي عمل شده يا عمل نشده با علائم باليني رواني – خلقي.
 6. اختلالات عروقي مغز با علائم باليني.
 7. سابقه عمل جراحي روي مغز.
 8. كمپرسيونهاي نخاعي خواه به مرحله فلج رسيده يا نرسيده باشد.
 9. دنده گردني با علائم باليني عروقي و عصبي.
 10. كراهت منظر ناشي از تغيير شكل هاي بارز جمجمه.

۳- ريه و قفسه صدري

 1. تغيير شكل مادرزادي قفسه­سينه­ مانند سينه قيفي شكل يا برجسته همراه با اختلال عملكرد تنفسي.
 2. نبودن يك ريه يا قسمت اعظم يك ريه با اختلال عملكرد تنفسي.
 3. جوشگاههاي سوختگي وسيع و يا ناشي از اعمال جراحي با اختلال عمل تنفسي.
 4. بيماريهاي فيبروز دهنده ريه با اختلال عملكرد تنفسي.
 5. تومورهاي بدخيم قفسه سينه- مدياستن و مري.
 6. بيماريهاي عفوني صعب العلاج ريه.
 7. بيماريهاي مزمن انسدادي ريه توام با عوارض باليني.

۹- آسم شديد و مقاوم به درمان.

۱۰- CO2 Narcosis با علل مختلف از جمله وقفه تنفسي خواب و …

۱۱- پر فشاري شريان ريوي با هر علتي (از جمله آمبولي هاي مكرر ريوي و …).

۱۲- درد مزمن بعد از عمل جراحي قفسه سينه.

۴- استخوان (اسكلت)

 1. نقائص خلقتي يا اكتسابي اسكلتي بارز شامل دفرميتي شديد ، شكستگي ، قطع و فقدان عضو و صدمات منجر به جمود ويا محدوديت حركتي در مفاصل بزرگ اندام ها، لگن و ستون فقرات كه منجر به اختلال عملكرد عضوي گردد.

تبصره – منع خدمتي ناشي از عوارض مذكور در اندام فوقاني غير غالب با تشخيص كميسيون گزينش قضات مي باشد.

 1. تومورهاي بدخيم استخواني و تومورهاي خوش خيم با عود مكرر
 2. شكستگي هاي با جوش خوردن تاخيري كه نياز به عمل هاي جراحي مكرر دارند.
 3. پارگي مينيسك زانو كه عليرغم درمان با اختلال عملكرد زانو همراه باشد.
 4. پارگي شديد و كامل : رباطهاي جانبي- رباطهاي متقاطع زانو كه باعث ناپايداري مفصل زانو گردند.
 5. در رفتگي هاي درمان نشده مادرزادي مفصل ران.
 6. در رفتگي مكرر كشكك كه باعث ناپايداري مفصل زانو گردد.
 7. قطع اندام فوقاني غالب

تبصره – منع خدمتي ناشي از قطع اندام فوقاني غير غالب با تشخيص كميسيون گزينش قضات مي باشد.

 • قطع اندام تحتاني
 • قطع اندام تحتاني از هر سطح به جزء انگشتان پا
 • قطع اندام فوقاني از ناحيه كف دستي به بالا

۱۰- فقدان كامل شست در دست غالب

۱۱- فقدان دو بند انتهايي انگشت دست به جز شست

۱۲- كوتاهي اندام فوقاني بيش از ۵ سانتي متر

۱۳- كوتاهي بيش از ۳ سانتي متر اندام تحتاني

۱۴- محدوديت حركات در بيش از دو انگشت دست همراه با اختلال در عملكرد

۱۵-  در رفتگي هاي مكرر مفصل شانه.

۵- خون و انكولوژي

 1. كم خوني هاي مزمن ارثي و اكتسابي غير قابل درمان قطعي با Hb كمتر از ۱۰
 2. كليه سرطان هاي بدخيم غير قابل درمان قطعي
 3. بيماريهاي هيپوپروليفراتيو مغز استخوان
 4. بيماريهاي پرانعقادي ارثي و اكتسابي با نياز به درمان مداوم ضد انعقاد

۶- دستگاه ادراري تناسلي

 1. انسداد ادراري مزمن غير قابل درمان جراحي دو طرفه با عملكرد غير طبيعي كليه.
 2. برگشت ادرار به حالب ها در صورت دو طرفه و شديد بودن.
 3. بيماريهاي عفوني مزمن كليه ها(پيونفريت مزمن) – مجاري ادراري -بيضه ها.
 4. سنگ­هاي­انسدادي كليه­و­مجاري­ادرار(به جز­سنگ­هاي­اسيداوريكي­و­سنگ­هاي­كوچك­تر­از ۱۰ ميلي متر).
 5. نارسايي مزمن كليوي به دليل ديابت ، فشار­خون­بالا،­ بيماري پلي­كيستيك­كليه­ ،گلومرولونفريت مزمن، انسداد ادراري مزمن و نفريت هاي ارثي ).
 6. دياليز خوني يا صفاقي مزمن.
 7. تومورهاي مجاري ادراري تناسلي غير قابل درمان جراحي و با بقاي كمتر از ۵ سال
 8. سندروم نفروتيك
 9. گلومرولونفريت(اوليه و ثانويه مثل بيماريهاي كلاژن كليه).
 10. نفروكتومي يك طرفه به شرط غير طبيعي بودن عملكرد كليه مقابل

۱۱- پيوند كليه با عملكرد غير طبيعي كليه پيوندي

۱۲- عوارض كليوي ناشي از فشار خون بدخيم ، TTP، اسكلرودرمي و HUS

۱۳- بي­اختياري ادراري غير قابل كنترل با دارو

۱۴- دو جنسي بودن.

۱۵- تنگي دوطرفه شريان كليه و نفروپاتي ايسكميك

۱۶- بيماريهاي پلي كيستيك كليه به شرط غير طبيعي بودن عملكرد كليه ها.

۱۷- بيماريهاي متابوليك ارثي شامل سندروم آلپورت- سندروم فابري- هيپراگزالوري اوليه- نفروپاتي هيپراورسيمي جوانان- نفرونوفتايزيس به شرط عملكرد غير طبيعي كليه ها.

۷- قلب و عروق

 1. تنگي و نارسايي دريچه آئورت
 2. تنگي و نارسايي دريچه ميترال
 3. وجود هرگونه بيماري مادرزادي قلب اعم از عمل شده يا نشده به جزء پرولاپس ميترال بدون عارضه- ASD عمل شده بدون عارضه- PDA عمل شده بدون عارضه.
 4. هر نوع بيماري عروق كرونر قلب در هر درجه يا حالت.
 5. نارسايي قلبي در هر كلاس يا هر مرحله اي.
 6. اختلالات ريتم قلبي عارضه دار و صعب العلاج از قبيل تاكي كاردي بطني- فيبريلاسيون دهليزي- فلوتردهليزي.
 7. پرفشاري خون سيستوليك و دياستوليك مقاوم به درمان و ياعارضه دار.

۸- روماتولوژي و بافت همبند

 1. آرتريت هاي عفوني حاد و مزمن با تغيير شكل مفصلي كه منجر به اختلال عملكرد گردد.
 2. آرتريت هاي التهابي مزمن مثل آرتريت روماتوئيد ، اسپونديليت آنكيلوزان و …
 3. واسكوليت هاي نكروزان ، اسكلرودرمي ها ، پلي ميوزيت ها ، لوپوس و درماتوميوزيت ها كه نياز به درمان مداوم يا پيگيري طولاني مدت پزشكي داشته باشند.
 4. استئوآرتريت مفاصل بزرگ كه منجر به اختلال عملكرد گردد.

تبصره –  منع خدمتي ناشي از عارضه مذكور در اندام فوقاني غير غالب با تشخيص كميسيون گزينش قضات مي باشد.

۹- مغز و اعصاب

 1. اختلالات تعادلي مخچه (SCD).
 2. اختلالات استحاله اي سلولهاي عصب (بيماريهاي موتور نورون) مثل ALS.
 3. بيماريهاي بافت سفيد سيستم عصبي مركزي مثل MS و لكوديستروفي ها
 4. انواع انسفالوپاتي ها با عوارض جسمي يا رواني پايدار و ناتوان كننده
 5. انواع ميو پاتيها با سير پيشرونده و با ايجاد اختلال در عملكرد
 6. انواع صرع
 7. انواع فلج هاي حركتي كامل در هر يك از اندام هاي تحتاني و همچنين اندام فوقاني غالب.

تبصره –  در خصوص اندام فوقاني غير غالب تشخيص با كميسيون گزينش قضات مي باشد.

 1. انواع فلج هاي حركتي نسبي در اندام هاي فوقاني و تحتاني كه با اختلال عملكرد همراه باشند.
 2. انواع فاكوماتوزيس ها كه ايجاد اختلال حسي و يا حركتي و يا رواني و يا كراهت منظر نمايد.
 3. انواع فلج اعصاب كرانيال كه منجر به اختلال عملكرد عمده شنوايي يا بينايي گردد
 4. انواع فلج اعصاب كرانيال همراه با كراهت منظر

۱۲- انواع سكته هاي مغزي و ضايعات عروقي مغز كه با اختلالات حركتي و يا حسي شديد همراه باشد و اختلال عملكرد ايجاد نمايد.

۱۳- بيماري مياستني گراو در صورتيكه پيشرونده بوده و يا با اختلال عملكرد حركتي باشد.

۱۴- اختلالات حركتي movement disorder مثل پاركينسون- تورتيكولي- كره هانگتينتون.

۱۵- پلي نوروپاتي و انواع نوروپاتي كه منجر به اختلال عملكرد فيزيكي گردند.

۱۶- دمانس (اختلال عملكرد مغزي به هر دليل).

۱۷- ديستروفي عضلاني پيشرونده و يا با اختلال عملكرد حركتي.

۱۸- ناركولپسي و كاتالسي پيشرفته.

۱۹- اختلالات تكلم و لكنت زبان كه منجر به اشكال در ارتباط با اطرافيان گردد.

۲۰- انسفالوپاتي با پيش زمينه هاي آسيب فيزيكي مغز(خونريزي-تومور-آبسه).

۲۱- سابقه ضربه مغزي كه منجر به اختلالات حركتي يا حسي شده و ايجاد اختلال عملكرد نمايد.

۲۲- تومورهاي مغزي كه ايجاد اختلال عملكرد نمايند.

۱۰- روانپزشكي :

 1. انواع سايكوزها.
 2. اختلالات خلقي كه در عملكرد فردي و اجتماعي اختلال ايجاد نمايند.
 3. اختلالات شخصيتي.
 4. بهره­هوشي­پايين­تر­از ۹۵­(توسط آزمون­هاي­استاندارد­و در­يك­مركز­روانپزشكي­دانشگاهي­انجام شده باشد).
 5. اختلالات كنترل تكانه.
 6. بيماري ژيل دولاتوره و كليه اختلالات تيك در سر و صورت.
 7. اختلالات اضطرابي عمده ( اختلال اضطرابي منتشر- اختلال وسواسي جبري- اختلال پانيك- اختلالات فوبيك- اختلال استرس پس از سانحه).
 8. انحرافات جنسي.
 9. اختلالات­رواني با منشاء ارگانيكنظير اختلالات عملكردي فردي و اجتماعي ناشي از صغر شديد يا فقدان هر دو بيضه ، عقيمي ، ناتواني جنسي ، فقدان آلت تناسلي ، نازايي در زنان و …
 10. سوء مصرف مواد مخدر و روان گردان و مصرف مشروبات الكلي.

۱۱- پوست :

 1. انواع اگزماهاي وسيع و شديد و مزمن و مقاوم به درمان.
 2. آلوپسي توتاليس ( فقدان كامل موي سر ) و آلوپسي يونيورساليس ( فقدان كامل موي سر و بدن )
 3. آلوپسي سيكاترسيل ( فقدان مو ناشي از جوشگاه ) همراه با كراهت منظر.
 4. خال هاي پيگمانته وسيع و همانژيوم هاي غير قابل عمل در سر و صورت همراه با كراهت منظر.
 5. هر نوع جوشگاه جراحت و بيماري پوستي- مخاطي- موئي كه ­با كراهت منظر در سر و صورت همراه بوده و يا مانع فعاليت فيزيكي مناسب گردد.
 6. لوپوس جلدي شديد.
 7. عفونت هاي قارچي عميق و وسيع پوست كه مزمن و مقاوم به درمان باشد.
 8. بيماريهاي ايمونوبولوز مثل پمفيگوس
 9. اپيدرموليزيس بولوزا

۱۱- بيماريهاي آميزشي مثل زگيل تناسلي- سيفيلس- لنفوگرانوموم ونروم فعال.

۱۲- گوارش

 1. فيبروز و سيروز كبدي
 2. آسيت مزمن
 3. هماتريوم هاي وسيع كبدي
 4. هيپرتانسيون وريد پورت
 5. پانكرانيت مزمن
 6. تومورهاي بدخيم گوارشي غير قابل درمان(انواع سرطان هاي بدخيم گوارشي)
 7. كليه بيماريهاي التهابي دستگاه گوارشي(IBD) به اثبات رسيده شامل كرون- كوليت اولسرو
 8. پوليپوزهاي همراه با عوارض
 9. چسبندگي هاي شديد و مقاوم به درمان در احشاء ناحيه شكم

۱۰- بي اختياري غير قابل درمان مدفوع

۱۱- انسداد كاذب مزمن روده

۱۲- سندروم هاي غير قابل درمان سوء جذب

۱۳- بيماريهاي انسدادي مجاري صفراوي كه قابل درمان نباشد مثل كلانژيت اسكلروزن  سيروز صفراوي اوليه و يا انسداد هاي مجاري صفراوي كه با جراحي قابل درمان نباشد.

۱۴- سندروم روده كوتاه Short Bowel  Syndrome.

۱۳- عفوني

 1. هپاتيت هاي مزمن.
 2. هپاتيت B (HBV) كه HbeAg مثبت است.
 3. هپاتيت c.
 4. سل­ريه فعال كه ­عليرغم درمان عارضه به جا­ گذاشته ­باشد (مثل فيبروز ريوي و …).
 5. سل خارج ريوي كه عليرغم درمان عارضه به جا گذاشته باشد از قيبل كيفوزيس و يا عارضه مننژيت سلي.
 6. جذام فرم لپروماتوز كه مزمن بوده و عارضه به جا گذاشته است .
 7. بيماران HIV  مثبت

۱۴- چشم

 1. فقدان يك چشم يا هر دو چشم.
 2. فقدان بينايي يك چشم يا هر دو چشم (درحد HM– NLPLP).
 3. هر نوع بيماري و يا اختلال دستگاه بينايي كه عليرغم اصلاح با كاهش ديد بيش از ۵ ديوپتر براي يك چشم يا بيش از ۱۰ ديوپتر براي دو چشم همراه باشد.

از قبيل : ضايعات وسيع قرنيه ، آستيگماتيسم ساده مركب يا مخلوط ، هيپومتروپي و ميوپي ، كاتاراكت ، تومورهاي چشمي درمان نشده ، كوريو رتينيت مركزي و يا منتشر مزمن يك يا دو چشم ، كندگي شبكيه ، ضايعات عروقي يك يا هر دو چشم ، بيماري ماكولا و عصب باصره ، نيستاگموس ، دوبيني ، آمبليوپي و كراتوكونوس درمان نشده.

 1. ريتنيت پيگمانته.
 2. كراهت منظر ناشي از عوارض تراخمي ملتحمه و پلك عليرغم درمان
 3. كراهت منظر ناشي از ضايعات عروقي يك يا هر دو چشم عليرغم درمان
 4. كراهت منظر ناشي از نقص هاي مادرزادي يا اكتسابي ظاهري چشم ها از جمله استرابيسم- ميكروفتالمي
 5. كراهت منظر ناشي از افتادگي پلك
 6. بيماريهاي ماكولا و عصب باصره به هر دليلي كه منجر به كاهش ديد و يا اشكال در كيفيت ديد شده باشد.
 7. التهاب مزمن اوربيت و uvea كه نياز به مصرف دائمي كورتون باشد.
 8. اگزوفتالمي كه همراه با آثار عصبي و رواني باشد.

۱۵- گوش و حلق و بيني :

 1. كري و يا لالي.
 2. كاهش شنوايي دو طرفه در فركانس هاي چهارگانه بيش از ۵۰ دسي بل در مجموع دو گوش به شرطي كه قدرت تمايز كلمات (speech descrimination score) كمتر از ۷۰ باشد.
 3. عفونت مزمن گوش مياني كه منجر به معلوليت شنوايي دو طرفه مطابق بند ۲ باشد.
 4. فلج عصب صورتي يك طرفه يا دو طرفه دائمي منجر به كراهت منظر.
 5. رينيت هاي آتروفيك همراه با كروت متعفن.
 6. سندروم منير پيشرفته كه همراه با وزوز گوش و سر گيجه غير قابل درمان باشد.
 7. اختلالات شديد تنفسي، حلقي و گوارشي ناشي از عوارض مادرزادي يا عفوني در بيني، كام، لب و حلق.
 8. كراهت منظر ناشي از عوارض مادرزادي يا عفوني در بيني ، كام ، لب و حلق
 9. كراهت منظر ناشي از اختلال و يا تغيير شكل شديد ظاهري غير قابل ترميم لاله گوش
 10. هاليتوزيس (بوي بد دهان).

۱۰- هر بيماري عضوي در گوش، حلق و بيني كه كارايي فيزيولوژيك از قبيل صدا ، تكلم ، شنوايي ، بويايي و … را مختل كرده و منجر به اختلال در انجام وظايف محوله گردد.

۱۶- دهان و دندان :

 1. ناهنجاريهاي استخواني فك و صورت به هر دليل با اختلال در عملكرد عضو نظير تكلم يا ايجاد كراهت منظر.
 2. ناهنجاريهاي زبان به هر دليل با ايجاد اختلال در عملكرد عضوي نظير تكلم.
 3. فقدان دندانهاي قدامي ۵ تا ۵ در يك يا دو فک.
این مطالب را از دست ندهید....

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.